دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : کامران   گشتاسبی گوهرریزی

پست الکترونیکی : k-gashtasbi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی معدن

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی معدن

نوع استخدام : آزمایشی

کامران گشتاسبی گوهرریزی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : دانشیار

^